KIIDJÄRVE KÜLA SELTS

Et teha koostööd, korraldada külaelanikele meelepäraseid sündmusi ning  leida toetusvõimalusi, moodustati 8. novembril 2004. aastal Kiidjärve Küla Selts.

Seltsil on 01.06.2021 seisuga 27 liiget.

Külaseltsi eesmärgid on:

  • kohaliku kultuurielu edendamine;
  • küla ajaloo uurimine;
  • küla positiivse maine arendamine;
  • külaelanike omavahelisele koostööle kaasaaitamine ja selle edendamine;
  • täiendus- ja ümberõppe korraldamine;
  • kultuuri- ja spordiürituste korraldamine;
  • keskkonnahoidliku ja säästva eluviisi propageerimine;
  • infrastruktuuri parandamisele kaasaaitamine.