KIIDJÄRVE KÜLA SELTS

Et teha koostööd, korraldada külaelanikele meelepäraseid sündmusi ning  leida toetusvõimalusi, moodustati 8. novembril 2004. aastal Kiidjärve Küla Selts.

Seltsil on 16. 06. 2019 seisuga 29 liiget.

Külaseltsi eesmärgid on:

  • kohaliku kultuurielu edendamine;
  • küla ajaloo uurimine;
  • küla positiivse maine arendamine;
  • külaelanike omavahelisele koostööle kaasaaitamine ja selle edendamine;
  • täiendus- ja ümberõppe korraldamine;
  • kultuuri- ja spordiürituste korraldamine;
  • keskkonnahoidliku ja säästva eluviisi propageerimine;
  • infrastruktuuri parandamisele kaasaaitamine.