Lugejate registreerimine

 

LUGEJAKS REGISTREERIMINE

1. Lugejaks registreeritakse isik, kes soovib kasutada raamatukogu põhiteenuseid. Alaealise lugejaks registreerimisel on vajalik lapsevanema (edaspidi vanem) või eestkostja kirjalik nõusolek.

2. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi ja õpilaspileti alusel lugejate andmebaasis, kuhu kantakse järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoha aadress(id);

4) telefoninumber;

5) elektronposti aadress;

3. Alla 18-aastase lugeja registreerimisel esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele ka vanema või eestkostja andmed.

4. Lugeja kinnitab allkirjaga, et nõustub täitma eeskirja ning on teadlik oma isikuandmete kasutamisest eeskirjas sätestatud ulatuses. Alla 18-aastase lugeja nõusolekut ja teadlikkust kinnitab allkirjaga vanem või eestkostja.

5. Ilma vanema või eestkostja kirjaliku nõusolekuta võib alla 18-aastane lugeja teavikuid kasutada vaid kohapeal.

6. Lugeja soovil antakse talle kasutajanimi ja parool, millega saab siseneda raamatukogu e-kataloogis aadressil www.lugeja.ee.

7. Registreeritud lugejate kohta peetakse lugejate andmebaasi, mille eesmärgiks on osutatavate teenuste sidumine neid kasutava isikuga.

8. Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete muutumisest on lugeja kohustatud raamatukogu teavitama.

9. Registreeritud lugejale väljastatakse lugejapilet. Lugejapiletit võib asendada ID-kaart.

10. Lugeja ja alla 18-aastase isiku puhul ka vanema või eestkostja andmed kustutatakse lugejate andmebaasist, kui ta pole kolm aastat raamatukogu teenuseid kasutanud. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, säilitatakse andmed kohustuste täitmiseni. Kui lugeja soovib taas raamatukogu teenuseid kasutada, registreeritakse ta uuesti lugejaks.